Kedves Bibliaolvasó!

Örömmel a szívemben vezetlek el ehhez a katolikus Újszövetségi Szentíráshoz, mely egy lelkes kis csoport önkéntes munkájával készül az elektronikus könyvtárba, hogy az a világ minden pontján elérhetõ legyen a hálózati hozzáféréssel rendelkezõk számára. Úgy érzem, hogy a szövegek másolásának fáradtsága helyett minden önkéntes vállalkozó lelkileg felfrissülve, szeretetben megerõsödve végezte a munkát. Azt hiszem, hogy az a legnagyobb jutalom számukra, hogy ezután magukénak érzik e Szentírás egy darabját, s hogy szívüket a misszió öröme töltheti el, mivel részt vállaltak Isten Örök Igéjének terjesztésében, teljesítve Krisztus urunk parancsát.

Külön említést érdemel Drótos Dani, akinek jóvoltából ez az erõfeszítés eredményre vezetett, s aki helyet biztosított a katolikus Újszövetség számára a Károli Biblia mellett, lehetõvé téve az ószövetségi hivatkozások megtekintését is.

A Szentírás még nincsen kész, hanem folyamatosan bõvül, így minden látogatáskor többet lelhet a látogató.

Kérjük, ha saját weblapjára be akarja csatolni a katolikus Szentírást, azt ezen az oldalon keresztül tegye, mert ez a hivatalos nyitólapja.

L. T. May (may@direct.ca)

Újszövetségi


Szentírás

Görög eredetibõl fordította és magyarázta

P. Békés Gellért bencés és P. Dalos Patrik oratoriánus


A Külföldi Magyar Katolikus Akció Kiadása

RÓMA
1951

NIHIL OBSTAT

P.Vincentius Tomek Praep.Gen.S.P.

P.Stephanus Borbely S.J.


IMPRIMI PROTEST

Romae, VI. Kal. Nov. A.D. 1951

Bernardus Kaelin Abb.Prim.O.B.S.

P. Caresana Praep. Congr. Orat.
IMPRIMATUR

Limburgi ad Lahnam, die 25. nov. 1951

Gulielmus Kempf,
Episcopus LimburgensisElõszó

A szentírás iránt ma világszerte általános érdeklõdés mutatkozik. XII.Piusz pápa Divino afflante Spiritu kezdetû, bibliai tanulmányokról szóló körlevelében örömmel állapította meg: "A Szentírás ismerete és használata a katolikusok körében nem kis mértékben haladt elõre." Ezen a téren azonban még sok a tennivaló. Ezért a szentatya kifejezetten óhajtja, hogy a Szentírást napjaink tudományos követelményeinek megfelelõen fordítsák le a mai élõ nyelvekre.

A Külföldi Magyarok Katolikus Akciója megalakulásától kezdve elsõrendû kötelességének tartotta, hogy ennek az óhajnak eleget tegyen és az Újszövetségi Szentírást mai magyar nyelven, könnyen kezelhetõ kiadásban adja az otthoni és külföldi magyarság kezébe. Ebben a törekvésben maga a szentatya is hatékonyan segítette. Nagylelkû jóságáért mélységes hálával mondunk köszönetet.

A Szentírás az ember szóban "megtestesült" isteni Ige. Amint Jézus Krisztusban valóságos emberi testet öltött az Isten Igéje, úgy öltötte magára a leírt szó és a nyomtatott betû testét a Szentírásban. És amint a testté lett Ige minden hívõ számára az élet kenyere az Eukarisztiában, úgy kell a könyvben testet öltött igének is lelki életünk mindennapi kenyerévé lennie.

A Szentírás gyakori olvasására buzdít az említett körlevél is. "Ûdvösségünk szerzõjét, Krisztust, -írja a Szentatya- az emberek annál tökéletesebben fogják megismerni, annál lángolóbban fogják szeretni, példáját anál hûségesebben fogják követni, minél nagyobb odaadással törekednek a Szentírás, fõkép az Újszövetségi megismerésére és elmélyedõ olvasására. Szent Jeromos szavai szerint ugyanis: Aki a szentírást nem ismeri, Krisztust sem ismeri, pedig ha van valami ezen a világon, ami a bölcs ember támasza, és ami a világ zavarában és megpróbáltatásai közt megõrzi lelke békéjét, az nem más, mint a Szentírás elmélkedõ olvasása és beható ismerete."

Azzal a szívbéli kívánsággal adom magyar testvéreim kezébe az Újszövetségi Szentírás új, görög eredetibõl készült fordítását, hogy Krisztus Urunk, s benne Isten teljesebb ismeretére és szeretetére vezesse, az élet megpróbáltatásai közt megerõsítse, mennyei békével és tiszta örömmel töltse el mindnyájunk lelkét, valahányszor Isten igéjét olvassák.

Róma, 1951 október 8-án, Magyarok Nagyasszonyának ünnepén.

Dr. Zágon József
apostoli vizitátor

Index


Teddy's Homepage
Teddy's e-mail